Zapobieganie porodom przedwczesnym

Wskaźnik wcześniactwa w Stanach Zjednoczonych jest narodową tragedią! American College of Obstetricians and Gynecologists podaje, że częstotliwość występowania porodów przedwczesnych „niewiele się zmieniła w ciągu ostatnich 40 lat”. Nie jest to prawdą, w rzeczywistości wzrosła ona z 6,7 proc. w 1967 roku do 12,1 proc. w 2002 roku. Przedwczesne porody to główna przyczyna śmierci noworodków i druga pod względem częstotliwości główna przyczyna śmierci niemowląt (śmierć w pierwszym roku życia). Po raz pierwszy od 1958 r. wzrost śmiertelności niemowląt miał miejsce w latach 2001 i 2002. Dane te dotyczą okresu noworodkowego. Rosnący wskaźnik wcześniactwa w ciągu 35 lat pokazuje rysunek 1-17.

Fig 1-17

[Ryc. 1-17, s. 8 z The Medical & Surgical Practice of NaProTECHNOLOGY®. Częstość porodów przedwczesnych w USA (porody przed 37 tygodniem ciąży)]

W ciągu ostatnich 25 lat w Pope Paul VI Institute został opracowany i wdrożony program profilaktyki wcześniactwa. Dzięki programowi szczególną opieką można objąć te pacjentki, które są w grupie wysokiego ryzyka wystąpienia porodu przedwczesnego. Pacjentki te są uczone, w jaki sposób mogą samodzielnie monitorować skurcze macicy. W razie potrzeby stosuje się u nich domięśniowe zastrzyki progesteronu, jednocześnie kontrolując stężenia tego hormonu, oraz terapię tokolityczną (zwykle przy użyciu terbutaliny) przy objawach nadreaktywności macicy (skurcze macicy).

Pacjentkom, w przypadku których leczenie tokolityczne okazało się nieskuteczne w hamowaniu czynności skurczowej macicy, podaje się dodatkowo antybiotyki. Jeśli występują czynniki ryzyka, niepokojące czy nieprawidłowe objawy w badaniu USG ocenia się też długość szyjki macicy. W oparciu o wynik badania USG podejmuje się następnie decyzję o zastosowaniu szwu szyjkowego.

Trudno w tym miejscu dokładnie opisać cały protokół zapobiegania porodom przedwczesnym, jednak należy podkreślić jego skuteczność w obniżaniu częstotliwości występowania wcześniactwa. Tabela 56-26 przedstawia porównanie częstotliwości porodów przedwczesnych w dwóch grupach pacjentek: w grupie, u której zastosowano program zapobiegania wcześniactwu opracowany przez Pope Paul VI Institute, oraz w grupie kontrolnej. W grupie kontrolnej częstotliwość porodów przedwczesnych wyniosła 12 proc., a w grupie stosującej protokół 7 proc., przy czym w przypadku zastosowania protokołu częstotliwość ciężkiego wcześniactwa (poniżej 34. tygodnia ciąży) wyniosła 1,3 proc., a bez protokołu była trzykrotnie wyższa.

Ponieważ nie jest możliwe dokładne omówienie w tym miejscu całego protokołu zapobiegania porodom przedwczesnym, zainteresowanych odsyłamy do podręcznika Medical and Surgical NaProTECHNOLOGY, gdzie znajduje się całościowe i wyczerpujące omówienie tego zagadnienia.

Powrót do góry


Copyright 2006, Pope Paul VI Institute for the Study of Human Reproduction. Wszelkie prawa zastrzeżone.

NaProTECHNOLOGY® jest zastrzeżonym znakiem towarowym Pope Paul VI Institute for the Study of Human Reproduction. Znak ten może być swobodnie używany przez każdą osobę lub podmiot, o ile jego zastosowanie odzwierciedla medyczne pojęcia i wartości przedstawione w podręczniku Medical & Surgical Practice of NaProTechnology.