Infertility

Figure 51-38

Niepłodność jest objawem schorzeń, które leżą u jej podłoża. Choroby, które powodują niepłodność, mają dwojakie następstwa. Nie tylko zaburzają funkcjonowanie samej płodności, ale także przyczyniają się do krótko- i długofalowych problemów zdrowotnych. Uporczywa niechęć do identyfikowania zaburzeń powodujących niepłodność z takiej perspektywy jest jednym z większych błędów współczesnego podejścia do leczenia niepłodności.

Problemy związane z płodnością niosą ze sobą również poważne skutki emocjonalne, rozpoznawalne dla specjalistów, którzy się nimi zajmują. Z kolei stres psychiczny i presja społeczna mogą w znaczącym stopniu przyczyniać się do różnych form niepłodności.

Do roku 1978 większość wysiłków w medycynie zmierzała ku temu, by rozpoznać i leczyć schorzenia leżące u podstaw niepłodności. Od 1978 roku, czyli od momentu wprowadzenia zapłodnienia in vitro, całkowicie zmieniły się priorytety: przyczyny niepłodności zaczęto ignorować. Takie podejście całkowicie zdominowało leczenie. Jest ono z gruntu powierzchowne i prowizoryczne, ponieważ nikt nie stara się dotrzeć do źródła zaburzeń. Gdy upowszechniały się metody sztucznego rozrodu, około ćwierć wieku temu, laparoskopia diagnostyczna dopiero raczkowała. Badania hormonalne, mimo iż znane, nie były łatwo dostępne. Ultrasonografia tkwiła na etapie skanowania sektorowego; nie było jeszcze dostępu do USG w czasie rzeczywistym. Nie wynaleziono jeszcze selektywnej histerosalpingografii, nie można było cewnikować jajowodów. Pierwszy program szkoleniowy dla instruktorów Modelu Creighton (Allied Health Education Program for FertilityCare™ Practitioners) rozpoczął się w 1978 roku. Oznacza to, że obiektywne monitorowanie biomarkerów cyklu miesiączkowego i cyklu płodności było w fazie początkowej. Dzięki Modelowi Creighton po raz pierwszy można było obserwować wzorce śluzu szyjkowego w czasie cyklu miesiączkowego. Informacje podawane przez kobiety w kartach obserwacji cyklu mają ogromną wartość i można je uzyskać tylko w ten właśnie sposób. Rycina 40-2 przedstawia prawidłowy cykl miesiączkowy z prawidłowym wzorcem śluzu, z oznaczonym dniem PEAK i fazą poPEAKową. Dodatkowo pokazano poziomy estradiolu (czarne słupki) i progesteronu (czerwone słupki), by zobrazować związek między zapisami na karcie CrMS a zmianami hormonalnymi zachodzącymi w organizmie.

CrMS Chart 40-2

Rycina 40-2, s. 511 z podręcznika The Medical & Surgical Practice of NaProTECHNOLOGY®. Prawidłowe obserwacje w karcie CrMS z poziomami dziennymi hormonów: E2 i progesteronu. Profile hormonów prawidłowe. Wskaźnik śluzu szyjkowego (MCS – mucus cycle score) wynosi 15,7, zaś faza poPEAKowa trwa 10 dni. (Za: Pope Paul VI Institute Research, 2004).

Na kolejnej karcie obserwacji widać całkowicie suchy cykl. Podczas całej długości cyklu nie zaobserwowano obecności żadnego śluzu. Takie wzorce suchego cyklu występują u około 15 procent wszystkich kobiet z cyklami o regularnej długości i problemem niepłodności. Analizując zależności hormonalne (Rycina 40-3), widzimy, że poziomy estradiolu i progesteronu są znacząco niższe niż poziomy obserwowane w prawidłowym cyklu (Rycina 40-2). Sugeruje to, że suche cykle – z brakiem śluzu – wynikają z nieprawidłowości hormonalnych. Obecnie wiemy, że cykl suchy jest objawem nieprawidłowej folikulogenezy i luteogenezy (nieprawidłowego rozwoju pęcherzyka Graffa, a w konsekwencji – ciałka żółtego). Jest to także związane z nieprawidłowościami dotyczącymi owulacji.

CrMS Chart 40-3

Rycina 40-3 s. 511 z podręcznika The Medical & Surgical Practice of NaProTECHNOLOGY®. Pacjentka z problemem niepłodności, suchy cykl i poziomy dzienne hormonów: E2 i progesteronu. Profile hormonów, zarówno przedowulacyjne, jak i poowulacyjne, są bardzo niskie, co wskazuje na bardzo słabą folikulogenezę, po której następuje nieprawidłowa luteogeneza. (Za: Pope Paul VI Institute Research, 2004).

Powrót do góry


Cele NaProTECHNOLOGY® w leczeniu niepłodności

Podejście NaProTECHNOLOGY® do małżonków z niepłodnością definiuje następujące cele:

  1. Rozpoznanie przyczyn leżących u podłoża chorób układu rozrodczego.
  2. Umożliwienie leczenia tych schorzeń.
  3. Pomoc parze małżeńskiej w uzyskaniu poczęcia z pełnym poszanowaniem naturalnego aktu płciowego.
  4. Jeśli zastosowane leczenie okaże się nieskuteczne, należy dalej prowadzić badania nad nieznanymi dotąd przyczynami.
  5. Jeśli program nie odnosi skutku medycznego, należy wspierać parę małżeńską w przygotowaniu do stworzenia rodziny poprzez adopcję.

NaProTECHNOLOGY® to również podejście, które pozwala zaobserwować zjawiska wcześniej ignorowane w przypadku niepłodności czy poronień. Taki przykład pokazuje Rycina 40-7. Jest to karta obserwacji kobiety, u której miały miejsce cztery następujące po sobie poronienia. Na karcie widać wiele dni z plamieniami poprzedzającymi miesiączkę. Zależności hormonalne wykazują znacząco obniżony poziom progesteronu wytwarzany przez ciałko żółte, co wskazuje na niewydolność ciałka żółtego jako jedną z przyczyn nawracających poronień u tej kobiety.

Fig 40-7

Rycina 40-7, s. 514 z podręcznika The Medical & Surgical Practice of NaProTECHNOLOGY®. Kobieta z plamieniem przedmiesiączkowym po czterech kolejnych poronieniach, oraz jej przedowulacyjny i poowulacyjny profil hormonalny. Okołoowulacyjne poziomy estradiolu są obniżone, znacząco obniżony jest też poziom poowulacyjnego progesteronu. (Za: Pope Paul VI Institute Research, 2004).

Podejście stopniowe, przedstawiające podstawowe zasady NaProTECHNOLOGY® stosowane w diagnostyce i leczeniu niepłodności, pokazuje Rycina 40-8.

Fig. 40-8

Rycina 40-8, s. 516 z podręcznika The Medical & Surgical Practice of NaProTECHNOLOGY®. Podejście stopniowe przedstawiające podstawowe zasady NaProTECHNOLOGY® stosowane w protokole diagnostyki niepłodności. Protokół diagnostyki i leczenia niepłodności.

Zamieszczone poniżej karty przedstawiają przykłady skutecznego leczenia pacjentów z niepłodnością.

Przypadek nr 1: Pacjentka z suchymi cyklami oraz siedem lat niepłodności. Otrzymała zalecenie przyjmowania witaminy B6 jako suplementu poprawiającego śluz szyjkowy. W ostatnim cyklu śluz został zaobserwowany i doszło do poczęcia bez żadnej dodatkowej pomocy oprócz współżycia ukierunkowanego na poczęcie (Za: Pope Paul VI Institute Research, 2004).

Fig 40-24

Rycina 40-24, s. 537 z podręcznika The Medical & Surgical Practice of NaProTECHNOLOGY®. Pacjentka z suchymi cyklami oraz siedem lat niepłodności. Otrzymała zalecenie przyjmowania witaminy B6 jako suplementu poprawiającego śluz szyjkowy. W ostatnim cyklu został zaobserwowany śluz i doszło do poczęcia bez żadnej dodatkowej pomocy oprócz współżycia ukierunkowanego na poczęcie (Za: Pope Paul VI Institute Research, 2004).

Przypadek nr 2: W tym przypadku karta pacjentki, która w 20. tygodniu ciąży straciła sześcioraczki z procedury sztucznego rozrodu, wykazuje obserwacje charakterystyczne dla zespołu policystycznych jajników (Rycina 40-25).

Fig 40-25

Rycina 40-25 z podręcznika The Medical & Surgical Practice of NaProTECHNOLOGY®. Karta pacjentki, która wcześniej straciła sześcioraczki z procedury sztucznego rozrodu, wykazuje obserwacje charakterystyczne dla zespołu policystycznych jajników (Za: Pope Paul VI Institute Research, 2004).

Przypadek nr 3: Ograniczony cykl śluzowy, endometrioza, dysfunkcja jajników oraz stwierdzona u męża bardzo niska liczba plemników – powyższe zaburzenia zostały rozpoznane u pacjentki, która przeszła dwie nieudane procedury zapłodnienia in vitro. Pomimo tych nieprawidłowości, poprzez zastosowanie właściwego leczenia w ramach NaProTECHNOLOGY®, możliwe było uzyskanie poczęcia i urodzenie przez nią zdrowego dziecka (Za: Pope Paul VI Institute Research, 2004).

Fig 40-26

Rycina 40-26, s. 538 z podręcznika The Medical & Surgical Practice of NaProTECHNOLOGY®. Ograniczony cykl śluzowy, endometrioza, dysfunkcja jajników oraz stwierdzona u męża bardzo niska liczba plemników – powyższe zaburzenia zostały rozpoznane u pacjentki, która przeszła dwie nieudane procedury zapłodnienia in vitro. Pomimo tych nieprawidłowości, poprzez zastosowanie właściwego leczenia w ramach NaProTECHNOLOGY®, możliwe było uzyskanie poczęcia i urodzenie przez nią zdrowego dziecka. (Za: Pope Paul VI Institute Research, 2004).

Powrót do góry


Skuteczność leczenia niepłodności

Stosowanie NaProTECHNOLOGY® w leczeniu niepłodności może być wysoce skuteczne, a nawet o wiele bardziej skuteczne niż dominujące obecnie podejście do leczenia niepłodności. Rycina 51-5 przedstawia zestawienie skuteczności NaProTECHNOLOGY® (kolor niebieski) z wynikami leczenia niezwiązanego z NaProTECHNOLOGY® stosowanego na Johns Hopkins University. Odsetek powodzeń jest wyraźnie wyższy przy zastosowaniu NaProTECHNOLOGY®.

Fig 51-5

Rycina 51-5, s. 682 z podręcznika The Medical & Surgical Practice of NaProTECHNOLOGY®. Wskaźnik ciąż u pacjentek z endometriozą, leczonych w ramach NaProTECHNOLOGY®, w zestawieniu z klasycznymi metodami chirurgicznymi. Na podstawie badań pacjentek, których mężowie mieli normospermię (Za: Pope Paul VI Institute Research, 2004 and Rock JA, Guzick DS, Sengos C, et al: The Conservative Surgical Treatment of Endometriosis: Evaluation of Pregnancy Success with Respect to the Extent of Disease as Categorized Using Contemporary Classification Systems. Fertil Steril 35:131-137, 1981).

Podobne zestawienie pokazuje wskaźniki skuteczności leczenia kobiet z zespołem policystycznych jajników przy pomocy NaProTECHNOLOGY® oraz metod proponowanych na Johns Hopkins University. Wskaźniki leczenia w ramach NaProTECHNOLOGY® są wyższe również w tym przypadku. (Rycina 51-13).

Fig 51-13

Rycina 51-13, s. 683 z podręcznika The Medical & Surgical Practice of NaProTECHNOLOGY®. Narastający współczynnik ciąż u pacjentek z zespołem policystycznych jajników leczonych w ramach NaProTECHNOLOGY®, w porównaniu do tradycyjnej chirurgii klinowej resekcji jajników. (Za: Pope Paul VI Institute Research, 2004 oraz Adashi EY, Rock JA, Guzick D., i inni: Fertility Following Bilateral Ovarian Wedge Resection: A Critical Analysis of 90 Consecutive Cases of the Polycystic Ovary Syndrome (Płodność po dwustronnej klinowej resekcji jajników: Krytyczna analiza 90 kolejnych przypadków zespołu policystycznych jajników). Fertil Steril 36:320-325, 1981).

Rycina 51-38 ukazuje porównanie współczynnika ciąż przypadającego na jedną kobietę między leczeniem stosowanym w ramach NaProTECHNOLOGY® a zapłodnieniem in vitro. Badanie to wykazuje, że w ramach leczenia stosowanego w NaProTECHNOLOGY® w przypadku kobiet, u których występuje niepłodność z powodu cykli bezowulacyjnych, zespołu policystycznych jajników, endometriozy, bądź niedrożności jajowodów, wszystkie wyniki wykazują statystycznie istotnie wyższe współczynniki ciąż w porównaniu z pacjentkami z podobnymi schorzeniami, które zostały poddane zapłodnieniu in vitro.

Fig 51-38

Rycina 51-38, s. 691 z podręcznika The Medical & Surgical Practice of NaProTECHNOLOGY®. Współczynnik ciąż i tworzenia rodziny przypadający na jedną kobietę porównujący leczenie NaProTECHNOLOGY® do zapłodnienia in vitro (Za: Pope Paul VI Institute Research, 2004 oraz pozostała wymieniona bibliografia).

Powrót do góry


Diagnozowanie niepłodności

Siatka diagnostyczna na Rycinie 40-23 pokazuje diagnozowanie zarówno mężczyzn, jak i kobiet z niepłodnością pierwotną i wtórną, dla grupy 660 par małżeńskich, które przeszły cały proces diagnostyczny w ramach NaProTECHNOLOGY®.

Fig 40-23

Rycina 40-23, s. 536 z podręcznika The Medical & Surgical Practice of NaProTECHNOLOGY®. Diagram pokazuje diagnozowanie zarówno mężczyzn, jak i kobiet z niepłodnością pierwotną i wtórną, dla grupy 660 par małżeńskich, które przeszły cały proces diagnostyczny w ramach NaProTECHNOLOGY®. Diagnozy zostały przedstawione według ich klasyfikacji jako pierwotne bądź wtórne (Za: Pope Paul VI Institute Research, 2004).

Powrót do góry


Copyright 2006, Pope Paul VI Institute for the Study of Human Reproduction. Wszelkie prawa zastrzeżone.

NaProTECHNOLOGY® jest zastrzeżonym znakiem towarowym Pope Paul VI Institute for the Study of Human Reproduction. Znak ten może być swobodnie używany przez każdą osobę lub podmiot, o ile jego zastosowanie odzwierciedla medyczne pojęcia i wartości przedstawione w podręczniku Medical & Surgical Practice of NaProTechnology.